Voorstel besluit uitvoering Wet waardeoverdracht klein pensioen

Het voorstel voor de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat een aantal delegatiebepalingen. Deze bepalingen zijn uitgewerkt in een besluit dat ter consultatie is gepubliceerd. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. De wijzigingen betreffen: het proces van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen; de voorwaarden voor de […]

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten door een andere oorzaak dan ziekte of gebreken. Ontbinding op die grond is alleen mogelijk als voldoende vaststaat dat sprake […]

Lees meer

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. Van ernstig verwijtbaar handelen is niet snel sprake. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat zich dat alleen voordoet in uitzonderlijke gevallen, zoals het verwaarlozen van de re-integratieverplichtingen bij ziekte van […]

Lees meer

Crisisheffing voetbalclub

De pseudo-eindheffing hoge lonen, ook wel aangeduid als de crisisheffing, was een tijdelijke heffing van werkgevers die aan werknemers een loon betaalden van meer dan € 150.000. De crisisheffing had betrekking op het loon in de jaren 2012 en 2013. Over de crisisheffing zijn meerdere procedures gevoerd, onder meer over de vraag of de regeling […]

Lees meer

Omvang loonbegrip

Loon is een ruim begrip. Het omvat alle voordelen die uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking worden genoten. Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden valt een tegemoetkoming van een pensioenfonds aan een gepensioneerde voor de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet (Zvw) onder het ruime loonbegrip. Het pensioenfonds betaalde de tegemoetkoming in verband met het vervallen van […]

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. In hoger beroep voerde de werknemer aan dat de wet de mogelijkheid om het verzoek in te trekken alleen biedt bij het voornemen tot toekenning […]

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Hoewel de Nederlandse wetgeving in die periode niet voorzag in een dergelijke uitkering, hebben vrouwelijke zelfstandigen op grond van het VN-Vrouwenverdrag […]

Lees meer

Toepassing stelsel sociale zekerheid

EU-verordening 883/2004 regelt van welke EU-lidstaat het socialezekerheidsstelsel van toepassing is op een burger. De burger heeft aanspraak op uitkeringen en verstrekkingen volgens de socialezekerheidswetgeving van de aangewezen lidstaat en moet premie betalen overeenkomstig die wetgeving. In beginsel geldt de wetgeving van de woonstaat. Een inwoonster van Nederland met een AOW-uitkering en een Italiaans overheidspensioen […]

Lees meer

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van een onderzoek naar de effecten op de administratieve lasten voor bedrijven van de Wet uniformering loonbegrip naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers concluderen dat sprake is van een vereenvoudiging in het loonbegrip, die als beperkt wordt ervaren. Verder constateren de onderzoekers dat de beoogde verdere vereenvoudiging […]

Lees meer