Crisisheffing voetbalclub

De pseudo-eindheffing hoge lonen, ook wel aangeduid als de crisisheffing, was een tijdelijke heffing van werkgevers die aan werknemers een loon betaalden van meer dan € 150.000. De crisisheffing had betrekking op het loon in de jaren 2012 en 2013. Over de crisisheffing zijn meerdere procedures gevoerd, onder meer over de vraag of de regeling in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. De Hoge Raad heeft daarover geoordeeld dat dit op het niveau van de regelgeving niet het geval is. Wel kan op het niveau van een werkgever sprake zijn van een individuele en buitensporige last. Dat moet aan de hand van feiten en omstandigheden van het specifieke geval worden beoordeeld.

In een procedure voor Hof Den Bosch was de vraag of de crisisheffing voor een eredivisievoetbalclub een individuele en buitensporige last vormde. De club had in 2012 33 werknemers met een loon dat hoger was dan € 150.000. De loonsom bedroeg in dat jaar ruim € 27 miljoen, waarop € 12,5 miljoen aan loonheffingen werd ingehouden en afgedragen. De crisisheffing over 2012 bedroeg ongeveer € 2 miljoen.

Bepalend voor het antwoord op de vraag of een last een individuele buitensporige last is, is niet of in absolute zin een hoog belastingbedrag wordt geheven of dat het belastingbedrag hoger is dan gemiddeld wordt geheven. Gezien de specifieke voor de individuele situatie geldende feiten en omstandigheden van een belastingplichtige moet een last als buitensporig worden aangemerkt. Er is geen reden om bij de beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden bepaalde bijzondere baten buiten beschouwing te laten, aldus het hof in navolging van de rechtbank. In het geval van de voetbalclub ging het om de opbrengst van de verkoop van de grond onder het stadion en de resultaten van de aan- en verkoop van spelers. Door de crisisheffing steeg de totale loonsom over 2012 met ca. 7,2%. Het hof vond dat niet zo hoog dat sprake was van een individuele en buitensporige last. Al met al vond het hof dat de club niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in vergelijking met andere inhoudingsplichtigen meer last gehad heeft van de crisisheffing.