Eindejaarstips particulieren

Heeft u een pensioentekort?
Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de premiegrondslag. Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie en/of storting op een (geclausuleerde) bankspaarrekening dit jaar te benutten moet u uiterlijk op 31 december betaald hebben! Voor de berekening van een pensioentekort moet u uitgaan van de pensioenaangroei en het inkomen van vorig jaar. U heeft vermoedelijk een pensioentekort wanneer u nu niet over uw gehele inkomen pensioen opbouwt.

Tip! Heeft u een pensioentekort? Dan komt u in aanmerking voor lijfrentepremieaftrek.

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Daardoor kunt u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief vallen met als gevolg dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan bij een gelijkmatige verdeling van de inkomens over de jaren. Met de middelingsregeling kan een vermindering van belasting worden verkregen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil tussen de aanvankelijk berekende belasting en de herrekende belasting, verminderd met een drempelbedrag van € 545, wordt op verzoek teruggegeven.

U moet een middelingsverzoek indienen binnen drie jaar nadat de laatste aanslag over de jaren van het gekozen middelingstijdvak definitief is geworden. Een kalenderjaar mag maar één keer in een middelingstijdvak worden betrokken. De keuze voor een middelingstijdvak kan veel verschil maken voor de hoogte van het terug te ontvangen bedrag.

Tip! Laat middelingsberekeningen maken over verschillende periodes.

Beperk belasting in box 3
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Wel kunt u de belastingheffing in box 3 beperken door uw belastingschulden voor de jaarwisseling te betalen. Als u verwacht dat u belasting moet (bij)betalen, is het raadzaam om de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag of om een aangifte in te dienen en de aanslag voor de peildatum te betalen. Heeft u het verzoek uiterlijk acht weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag u het nog niet betaalde bedrag wel als schuld in box 3 aanmerken.

Maak gebruik van de vrijstellingen
Er bestaan diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor voorwerpen van kunst en wetenschap en voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. Belegt u groen, dan bespaart u niet alleen belasting in box 3, maar profiteert u ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen.

Giften
De giften die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De giften moeten wel meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek is niet hoger dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.

Tip! Om de invloed van de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande giften voor twee jaar te bundelen en in één jaar te doen.

Als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan dezelfde instelling, is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor periodieke giften met een looptijd van ten minste vijf jaar. Wel moet er een schenkingsakte zijn opgemaakt.

Let op! Periodieke giften zijn ook aftrekbaar zonder drempel als ze gedaan worden aan verenigingen die 25 of meer leden hebben en die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Schenk aan culturele instellingen
Voor giften aan culturele instellingen geldt een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De aftrekpost is gelijk aan de gift, vermenigvuldigd met 1,25.

Denk aan verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden is de manier waarop echtgenoten afwijkingen van het wettelijke regime van de verdeling van goederen vastleggen. Huwelijkse voorwaarden bevatten vaak een vorm van periodieke verrekening van de inkomsten. In veel gevallen vervalt het recht op verrekening als er niet binnen een zekere termijn is verrekend. In de praktijk vindt periodieke verrekening tijdens het huwelijk vrijwel nooit plaats. Mocht het huwelijk stranden, dan kan het niet verrekenen ertoe leiden dat het totale vermogen wordt verdeeld alsof er een gemeenschap van goederen was. Wie dat wil voorkomen, doet er goed aan voor het einde van het jaar het inkomensoverschot te verdelen.

Tip! Controleer uw huwelijkse voorwaarden op het bestaan van een verrekenbeding. Is dat er, voer het dan uit en leg dat schriftelijk vast.

Eindejaarstips particulieren

Schenkingen (aan kinderen)
Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Het is verstandig om daarvoor een schenkingsprogramma op te stellen. Spreiding van schenkingen over
een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen.

Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook ‘op papier’. U moet de schenking dan wel vastleggen in een notariële akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

Schenkingen aan uw kinderen in 2013 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.141 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 24.676. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd
tot € 51.407 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind. Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste € 118.254 en van 20% over het meerdere. Voor schenkingen aan kleinkinderen
is het belastingvrije bedrag € 2.057.

Let op: Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u daarop in de aangifte schenkbelasting een beroep doen.

De verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen, die verband houden met de eigen woning van de verkrijger, is vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 verruimd tot € 100.000. Naast de verruiming van de hoogte van de vrijstelling geldt in
deze periode geen beperking in de kring van schenker en verkrijger en evenmin in leeftijd van de verkrijger. Het bedrag van € 100.000 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen
voor de eigen woning of de studie van hun kind.

Let op: De tijdelijk verruimde verhoogde vrijstelling kan ook gebruikt worden voor de aflossing van restschulden na de verkoop van de eigen woning.

Let op: Aangifte schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen in 2013 moet vóór 1 maart 2014 gedaan zijn.

Opheffen pensioentekort door lijfrente
Wie jonger is dan 65 jaar heeft de mogelijkheid om een pensioentekort aan te vullen met een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaar- of beleggingsrekening. De premie daarvan is tot een zeker maximum aftrekbaar. Om in 2013 aftrekbaar te zijn moet de premie
ook in dat jaar betaald zijn. Naar verwachting zullen de aftrekbare bedragen met ingang van 2014 lager zijn dan in 2013. Het kan daarom zinvol zijn om nog dit jaar iets aan uw pensioentekort te doen en niet te wachten tot na de jaarwisseling.

Tip! Laat tijdig een berekening maken van de hoogte van de aftrekbare premie en zorg ervoor dat u voor het einde van het jaar de premie betaald hebt.

Optimaliseer de belastinggrondslag van box 3
Alle bezittingen en schulden van een persoon die niet worden toegerekend aan box 1 of box 2 worden belast in box 3. Over het vermogen in box 3, verminderd met de vrijstellingen, wordt u geacht een rendement van 4% te behalen. Dat rendement wordt belast
tegen een tarief van 30%. Bepalend voor de belastingheffing is het vermogen op 1 januari.

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum
(1 januari) te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen. Wie verwacht dat hij belasting moet (bij)betalen kan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag of een aangifte indienen en de aanslag voor de peildatum betalen. Is
het verzoek uiterlijk 8 weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag toch rekening gehouden worden met het nog niet betaalde bedrag als schuld.

Tip! Er gelden vrijstellingen voor bepaalde beleggingen in box 3. Voor zover u daarvan nog geen gebruik maakt, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om nog voor de jaarwisseling belast box 3 vermogen om te zetten in vrijgesteld vermogen.

Middeling van inkomens
Bij een sterk wisselende inkomens kan het zijn dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan bij een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen over de jaren. Door gebruik te maken van de middelingsregeling kan een vermindering van belasting
worden verkregen. De middelingsregeling werkt als volgt. De inkomens in box 1 over drie opeenvolgende jaren worden opgeteld en gedeeld door drie. Vervolgens wordt over het gemiddelde inkomen de belasting per jaar berekend. Het verschil tussen de aanvankelijk
betaalde belasting en de herrekende belasting wordt teruggegeven. De teruggave wordt verminderd met een drempelbedrag van € 545.

Een middelingsverzoek moet gedaan worden binnen drie jaar nadat de laatste aanslag over de betreffende jaren definitief is geworden. Een kalenderjaar mag maar één keer in een middeling worden betrokken. De keuze voor een middelingstijdvak kan veel verschil
voor de uitkomst maken.

Tip! Laat middelingsberekeningen maken over verschillende periodes om een zo groot mogelijke teruggave te bereiken.

Giftenaftrek
Onder voorwaarden kunt u gedane giften van uw inkomen aftrekken. Het gaat dan om giften aan het Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en bepaalde religieuze instellingen. Er geldt een aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale
partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.

Tip! Vanwege de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande giften voor twee jaar te bundelen en in één jaar te doen.

Als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan dezelfde instelling, is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor dergelijke giften, mits de looptijd tenminste vijf jaar
bedraagt en er een notariële schenkingsakte is opgemaakt. De eis dat de akte notarieel moet zijn verleden vervalt overigens met ingang van 2014.

Let op: Anders dan gewone giften zijn periodieke giften ook aftrekbaar zonder drempel als ze gedaan worden aan verenigingen die 25 of meer leden hebben en die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Voor giften die particulieren en bedrijven doen aan culturele instellingen geldt een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De vermenigvuldigingsfactor is 1,25 voor particulieren en 1,50 voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting
vallen. Deze regeling geldt tot en met 2017.