Heffingskortingen

Arbeidskorting

Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. Dat is een heffingskorting die volgens een gecompliceerde berekening wordt vastgesteld. Afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen stijgt of daalt de arbeidskorting met een bepaald percentage. Voor 2023 zijn de bedragen aangepast. Het maximum bedraagt € 4.813 (2022: € 4.260) bij een arbeidsinkomen van € 37.626 (2022: € 36.649). Boven dat arbeidsinkomen daalt de arbeidskorting met 6,51% (2022: 5,86%) van het meerdere arbeidsinkomen.

IACK

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaande ouders en minstverdienende partners, die arbeid en zorg voor jonge kinderen combineren. Voorgesteld wordt om de IACK per 1 januari 2025 af te schaffen, behalve voor ouders met een of meer kinderen die vóór 1 januari 2025 zijn geboren. Dat betekent dat de IACK per 1 januari 2037 komt te vervallen, omdat dan alle kinderen, die zijn geboren vóór 1 januari 2025, de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Daardoor bestaat dan voor geen enkele ouder nog recht op de IACK.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) is een korting van maximaal € 3.070 (2022: € 2.888) voor iedere belastingplichtige voor de inkomstenbelasting. Voor belastingplichtigen met een inkomen in box 1 van meer dan € 22.660 (2022: € 21.317) wordt de korting verminderd met 6,095% (2022: 6,007%) van het meerdere. Bij een inkomen ter hoogte van het begin van de hoogste tariefschijf in box 1 van € 73.031 (2022: € 69.398) bedraagt de AHK nihil.

De afbouw van de AHK wordt met ingang van 2023 afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen. Dat is de som van de inkomens in box 1, box 2 en box 3, verminderd met het daarin begrepen te conserveren inkomen. Hiermee wordt bereikt dat inkomen uit vermogen (box 2 en box 3) in het afbouwtraject van de AHK onder omstandigheden zwaarder wordt belast.

Heffingskortingen

Algemene heffingskortingDe algemene heffingskorting bedraagt in 2016 maximaal € 2.230. Zodra het inkomen hoger is dan de eerste tariefschijf daalt de algemene heffingskorting. Met ingang van 2016 daalt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van € 19.922 met 4,796%. Vanaf een inkomen van € 66.419 bedraagt de algemene heffingskorting nihil. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.203. De afbouw bedraagt in 2015 2,32%. Vanaf een inkomen van € 19.822 daalt de algemene heffingskorting, maar niet verder dan tot € 1.342.ArbeidskortingHet Belastingplan 2014 regelt een verhoging van de maximale arbeidskorting per 2016 met € 233 en een volledige afbouw voor hogere inkomens. Het Belastingplan 2015 verlaagt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting per 2016 met € 500. Het Belastingplan 2016 regelt een verhoging van het maximumbedrag van de arbeidskorting na indexering met € 638. Het startpunt van de afbouw met 4% van het arbeidsinkomen wordt met € 638/4% = € 15.950 verlaagd. Met name mensen met arbeidsinkomens tussen circa € 9.000 en circa € 50.000 profiteren van de aanpassingen in de arbeidskorting. Hogere arbeidsinkomens profiteren van de verhoging van de arbeidskorting zoals bepaald in het Belastingplan 2014.Inkomensafhankelijke combinatiekortingHet maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt na indexatie verhoogd met € 606. In 2016 bedraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting vanaf een arbeidsinkomen van € 4.881 €1.039. Dit bedrag wordt vermeerderd met 6,159% (in 2015: 4%) van het arbeidsinkomen boven € 4.881. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal € 2.769 bij een arbeidsinkomen van € 32.970. In 2015 is de korting maximaal € 2.152 bij een arbeidsinkomen van € 32.832.OuderenkortingDe ouderenkorting wordt met € 222 verhoogd tot € 1.187 voor inkomens tot circa € 35.000. Het Belastingplan 2015 regelt een verlaging van de ouderenkorting met € 83 in 2016. De uiteindelijke verhoging bedraagt daardoor € 139. In 2015 bedraagt de ouderenkorting € 1.042.