Kamervragen Wet arbeid vreemdelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Deze wet kent een breed werkgeversbegrip. Particulieren die een dienstverlener inhuren vallen onder dit brede begrip.

De opdrachtgever is verplicht om zelf de identiteit van een vreemdeling die werknemer is van een ingehuurde dienstverlener vast te stellen aan de hand van diens identiteitsbewijs. Een kopie van het identiteitsbewijs moet in de administratie worden opgenomen. De opdrachtgever mag niet afgaan op de mededeling van de opdrachtnemer dat een werknemer geen vreemdeling is. De verplichting om de identiteit vast te stellen en om een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren geldt ook bij incidentele vervanging. Het niet voldoen aan deze verplichting is een overtreding die beboet kan worden. Volgens het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW wordt bij particulieren die zich als opdrachtgever niet aan deze verplichting houden niet opgetreden. In het algemeen geldt dat als een overtreding de overtreder niet te verwijten valt, er geen boete zal worden opgelegd. De overtreder zal gemotiveerd moeten aangeven waarom in zijn geval geen sprake is van verwijtbaarheid.