Omvang loonbegrip

Loon is een ruim begrip. Het omvat alle voordelen die uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking worden genoten. Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden valt een tegemoetkoming van een pensioenfonds aan een gepensioneerde voor de verschuldigde premie Zorgverzekeringswet (Zvw) onder het ruime loonbegrip. Het pensioenfonds betaalde de tegemoetkoming in verband met het vervallen van de personeelskorting voor de particuliere ziektekostenverzekering door de invoering van de Zvw. Bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 veranderde de wijze waarop de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt berekend en ingehouden. Het pensioenfonds bleef de tegemoetkoming betalen. De tegemoetkoming was gelijk aan de verschuldigde premie Zvw. Er is geen sprake van een verschil in behandeling tussen actieve werknemers en gepensioneerden. In beide gevallen behoort een tegemoetkoming zoals de gepensioneerde van het pensioenfonds ontvangt tot het belastbare loon.