Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel en belast naar een tarief van 75%. Er is sprake van een excessieve vertrekvergoeding als deze hoger is dan het toetsloon van de werknemer, tenzij dat toetsloon lager is dan € 540.000.

Een profvoetballer had recht op 10% van de transfersom die aan de club betaald werd bij tussentijdse beëindiging van zijn contract. De club verwerkte dat aandeel in de transfersom als excessieve vertrekvergoeding in de aangifte loonheffingen. De vraag was of de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De transfersom als vergoeding voor het verbreken van lopende contracten is een belangrijk onderdeel van het verdienmodel in de betaald voetbalsector. Door de speler een deel van de transfersom toe te zeggen wordt hij gestimuleerd om zijn medewerking aan een transfer te geven terwijl zijn contract nog loopt.

De rechtbank is van oordeel dat wetgeving, die evident willekeurig uitwerkt of een andere groep dan de door de wetgever beoogde doelgroep raakt, in strijd kan zijn met het proportionaliteitsbeginsel. De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding kent bewust geen tegenbewijsregeling. Volgens de rechtbank was het doel van de regeling niet om de betaald voetbalsector te treffen. De staatssecretaris van Financiën heeft dat gevolg op de koop toe genomen. De regeling houdt gevaren in voor de continuïteit van de sector en houdt voor Nederlandse voetbalclubs een concurrentienadeel in ten opzichte van andere Europese clubs. De rechtbank vindt dat de regeling niet voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel en daarom in strijd is met artikel 1 van het EP bij het EVRM. Daarom mag de regeling niet worden toegepast op het deel van de transfersom dat aan een vertrokken speler is doorbetaald.