Schade door verhoging AOW-leeftijd?

In juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep enkele uitspraken gedaan in zaken die een door de Sociale Verzekeringsbank afgegeven pensioenoverzicht voor de AOW betreffen. Een pensioenoverzicht is een besluit waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. De rechtsgang is beperkt tot de vaststelling van de verzekerde tijdvakken en de aanvangsleeftijd van de opbouwperiode, zoals die ten tijde van het besluit gelden. De vermelding in het pensioenoverzicht van de AOW-leeftijd is een mededeling en geen besluit waartegen bezwaar of beroep open staat.De Centrale Raad van Beroep heeft de vraag of de verhoging van de AOW-leeftijd en de daarmee samenhangende verschuiving van de aanvangsleeftijd een inbreuk op het eigendomsrecht vormt of in strijd is met het verbod van discriminatie ontkennend beantwoord. Wel kan in concrete gevallen sprake zijn van een onevenredig zware last. Of dat het geval is moet op basis van een deugdelijk feitenonderzoek worden beoordeeld. Dat onderzoek kan pas plaatsvinden als er een besluit is met betrekking tot de hoogte van het AOW-pensioen en de ingangsdatum van dat pensioen. Op dat moment kan de hoogte van de eventuele schade worden vastgesteld. In voorkomende gevallen moet dus tegen dat besluit bezwaar worden gemaakt en niet tegen het pensioenoverzicht.