Taakverdeling UWV en eigenrisicodrager ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de taakverdeling tussen het UWV en eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) is.

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ZW, ook bij eigenrisicodragers. De eigenrisicodrager beoordeelt of een werknemer ziek is en aanspraak heeft op ziekengeld. De eigenrisicodrager moet zich daarbij laten adviseren door een bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts van oordeel is dat de werknemer ziek is, moet de eigenrisicodrager ziekengeld betalen. Als de bedrijfsarts van oordeel is dat de werknemer niet (meer) ziek is, moet de eigenrisicodrager dat melden aan het UWV en het UWV vragen om een beschikking dat geen ziekengeld betaald hoeft te worden. De werknemer kan tegen deze beschikking bezwaar maken bij het UWV. De eigenrisicodrager moet ook over andere beslissingen het UWV vragen om een beschikking. Ook tegen deze beschikkingen kan de werknemer bezwaar maken. Deze taakverdeling moet voorkomen dat een eigenrisicodrager eenzijdig beslissingen neemt die negatieve gevolgen hebben voor een werknemer.

Het UWV zal meer informatie voor de ZW-gerechtigde over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager op haar website plaatsen. Zo zal een overzicht worden gegeven van de rechten en verplichtingen van de zieke werknemer en zal worden vermeld dat tegen elke beschikking bezwaar kan worden gemaakt bij het UWV.