Toepassing stelsel sociale zekerheid

EU-verordening 883/2004 regelt van welke EU-lidstaat het socialezekerheidsstelsel van toepassing is op een burger. De burger heeft aanspraak op uitkeringen en verstrekkingen volgens de socialezekerheidswetgeving van de aangewezen lidstaat en moet premie betalen overeenkomstig die wetgeving. In beginsel geldt de wetgeving van de woonstaat.

Een inwoonster van Nederland met een AOW-uitkering en een Italiaans overheidspensioen valt onder de Nederlandse wetgeving. Daarom moet zij de inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet betalen. De inwoonster meende de keuze te hebben waar zij verzekerd was. Hof Arnhem-Leeuwarden maakt duidelijk dat deze keuze alleen geldt voor personen die geen recht hebben op verstrekkingen ingevolge de wetgeving van hun woonstaat. De inwoonster voerde aan, dat de Italiaanse belasting die zij betaalde over haar pensioen ook betrekking had op medische zorg. Naar het oordeel van het hof kan de betaling van belasting niet worden aangemerkt als premie voor een wettelijke regeling voor ziektekosten. Volgens het hof heeft de inspecteur terecht een aanslag inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet opgelegd.