Voorstel besluit uitvoering Wet waardeoverdracht klein pensioen

Het voorstel voor de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat een aantal delegatiebepalingen. Deze bepalingen zijn uitgewerkt in een besluit dat ter consultatie is gepubliceerd. Het besluit wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. De wijzigingen betreffen:

  1. het proces van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen;
  2. de voorwaarden voor de waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen;
  3. de communicatieverplichtingen rond de automatische overdracht na einde deelneming.

Automatische waardeoverdracht klein pensioen
De Wet waardeoverdracht klein pensioen introduceert een recht op automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen voor pensioenuitvoerders. Na het beëindigen van de deelneming aan een pensioenregeling moet de pensioenuitvoerder, die gebruik wil maken van het recht op automatische waardeoverdracht binnen één jaar bij het pensioenregister controleren of er een nieuwe pensioenuitvoerder is aan wie hij het kleine pensioen kan overdragen. Is dat niet het geval, dan moet de overdragende uitvoerder jaarlijks controleren of de situatie is veranderd en het kleine pensioen kan worden overgedragen.
Als bij een nieuwe pensioenuitvoerder pensioen wordt opgebouwd, draagt de overdragende uitvoerder binnen tien werkdagen de overdrachtswaarde van de aanspraken over aan de nieuwe uitvoerder. De overdrachtswaarde wordt op basis van de bestaande rekenregels vastgesteld. De nieuwe pensioenuitvoerder voegt de overdrachtswaarde binnen één maand na ontvangst toe aan de pensioenaanspraken van de deelnemer en informeert hem over de waardeoverdracht en de gevolgen daarvan voor zijn pensioenaanspraken.

Voorwaarden waardeoverdracht bestaande kleine pensioenen
De Wet waardeoverdracht klein pensioen heeft tot gevolg dat ook bestaande kleine pensioenen zullen worden overgedragen. Het gaat om een eenmalige actie van een paar miljoen aanspraken. Gezien de omvang is het niet mogelijk om alle aanspraken tegelijk over te dragen. Daarom moeten er afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden opgesteld om te voorkomen dat het proces van automatische waardeoverdracht van nieuwe kleine pensioenen wordt verstoord. Na de inwerkingtreding van de wet hebben pensioenuitvoerders zes maanden de tijd om hun bestand kleine pensioenen bij het pensioenregister te controleren op de aanwezigheid van een nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna volgt een gefaseerde en gecontroleerde overdracht van bestaande kleine pensioenen in een periode van een aantal jaren.

Communicatieverplichtingen
Bij het einde van de deelneming aan een pensioenregeling wordt de deelnemer via een stopbrief geïnformeerd over de gevolgen voor zijn aanspraken. De inhoud van de stopbrief wordt aangepast aan de categorie waarin de pensioenaanspraak valt. Er zijn straks drie categorieën: aanspraken boven de grens van automatische waardeoverdracht, aanspraken onder deze grens en aanspraken op een heel klein pensioen.

Reactie
Reageren op dit voorgestelde besluit kan tot 14 september 2017.