Vragen reikwijdte arrest afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad gezegd dat het volgen van beroepspraktijkvorming als onderdeel van de beroepsbegeleidende leerweg van een aangewezen beroepsopleiding voldoende was om recht te hebben op de afdrachtvermindering onderwijs. De reikwijdte van het arrest is door de afschaffing van de afdrachtvermindering beperkt tot de jaren tot en met 2013. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de afdrachtvermindering, die door de staatssecretaris van Financiën zijn beantwoord. In het arrest heeft de Hoge Raad beslist dat de afdrachtvermindering onderwijs alleen kon worden toegepast op basis van een schriftelijke overeenkomst. De afdrachtvermindering mocht worden toegepast tot het einde van het tijdvak waarin het afsluitend examen is afgelegd.

De toets of een werkgever aan de voorwaarden van de afdrachtvermindering onderwijs heeft voldaan vindt achteraf plaats. De Hoge Raad heeft bevestigd dat ten tijde van de afdracht van de ingehouden loonbelasting aan de voorwaarden van de afdrachtvermindering moet zijn voldaan. Voor zover het gaat om wettelijk vastgelegde administratieve eisen waaraan moet zijn voldaan om recht op afdrachtvermindering onderwijs te hebben, heeft het niet voldoen aan die eisen tot gevolg dat volgens de wet geen recht bestaat op afdrachtvermindering. Bij kleine ondergeschikte foutjes die geen afbreuk doen aan de wettelijke vereisten, zal de inspecteur in de praktijk vaak coulance betrachten. Het achteraf herstellen van gebreken is niet mogelijk.
In antwoord op de vraag of het rechtvaardig is om na te heffen bij de werkgever als de onderwijsinstelling de accreditatie niet op orde had, terwijl de werkgever geen reden had om te twijfelen aan de accreditatie, antwoordt de staatssecretaris dat de regeling en de voorwaarden, waaraan moest worden voldaan, uitgebreid zijn toegelicht in het handboek loonheffingen. De afdrachtvermindering kon niet worden toegepast als niet aan die voorwaarden is voldaan. Wellicht kan de werkgever in een dergelijk geval zijn financiële nadeel verhalen op de onderwijsinstelling.