Vrijstelling van sollicitatieplicht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de voortgang van zijn voornemen om uitkeringsgerechtigden, die één jaar jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Om dat voornemen uit te voeren moet de regeling vrijstelling sociale zekerheidswetten worden aangepast. Die aanpassing is in voorbereiding en gaat op korte termijn naar het UWV voor de vereiste uitvoeringstoets.