Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft de naam Verzamelwet pensioenen 2017 en is bedoeld om de bestaande wetgeving op een aantal punten te verbeteren. Het gaat onder meer om de volgende onderwerpen:Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds; Elektronische informatieverstrekking; Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering; Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar; Voorwaardelijkheidsverklaring; Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen; Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad; Overgangsrecht websiteverplichting; Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij herkansing.Ad 1. Een gesloten fonds is een fonds waarvan de pensioenregelingen zijn beëindigd. Wanneer de onderneming van de werkgever niet meer bestaat, kan bij overgang naar een algemeen pensioenfonds geen uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Voorgesteld wordt dat het algemeen pensioenfonds een uitvoeringsreglement vaststelt. Het is in het belang van de deelnemers in het gesloten fonds om de beëindigde regeling altijd bij een algemeen pensioenfonds onder te kunnen brengen.Ad 2. Een pensioenuitvoerder moet de deelnemers vooraf schriftelijk informeren over zijn voornemen om informatie elektronisch te verstrekken. De deelnemer kan hiertegen bezwaar maken. Ook daarover mogen pensioenuitvoerders elektronisch informeren.Ad 3. Verduidelijkt wordt dat bij een variabele pensioenuitkering een periodieke vaste stijging van de uitkering mogelijk is. Een periodieke vaste stijging van de uitkering heeft meerwaarde voor deelnemers die belang hechten aan koopkrachtbehoud.Ad 4. De maximale spreidingsperiode voor financiële mee- en tegenvallers wordt verlengd van vijf naar tien jaar. Dat biedt pensioenuitvoerders meer ruimte om tegenvallende financiële resultaten in de tijd te spreiden.Ad 5. Toeslagverlening is alleen voorwaardelijk als in een aantal in de wet genoemde documenten een voorwaardelijkheidsverklaring is opgenomen. Die verklaring hoeft alleen in informatie die staan die relevant is voor de deelnemer.Ad 6. Voor bedrijfstakpensioenfondsen met een paritair of een onafhankelijk bestuur geldt dat zij een raad van toezicht moeten hebben De verplichting om een raad van toezicht te hebben wordt ook ingevoerd voor ondernemingspensioenfondsen voor zover zij een belegd vermogen hebben van meer dan € 1 miljard.Ad 7. Pensioenfondsen moeten een herstelplan indienen als hun beleidsdekkingsgraad per het einde van een kalenderkwartaal onder het vereiste eigen vermogen ligt. Voor pensioenfondsen van wie de beleidsdekkingsgraad vijf opeenvolgende jaren onder dat vermogen ligt, geldt een extra herstelmaatregel. Nu wordt duidelijk gemaakt dat daaraan voldaan is als vanaf en met inbegrip van het startpunt zesmaal achtereen het vereiste eigen vermogen niet wordt gehaald.Ad 8. De verplichting voor pensioenuitvoerders om informatie via de website ter beschikking te stellen geldt niet voor informatie van vóór 1 juli 2016 die betrekking heeft op gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden. Dergelijke informatie kan op verzoek verkregen worden van de pensioenuitvoerder.Ad 9. Sinds 1 september 2016 kunnen mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Dat geldt ook voor mensen die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke regeling Pensioenknip. Mensen, die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 een vast levenslang pensioen hebben aangekocht, krijgen een herkansing. Onder voorwaarden kunnen zijn kiezen voor een variabele pensioenuitkering. In de Pensioenwet wordt een bevoegdheid tot waardeoverdracht voor de verzekeraar op verzoek van de pensioengerechtigde opgenomen voor gevallen waarin de huidige verzekeraar de mogelijkheid van een variabele uitkering niet biedt.De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 juli 2017.